Natuurinclusief bouwen

Tot voor kort waren stad en land vanuit het oogpunt van natuurwaarden twee gescheiden werelden.

Voor enkele diersoorten zijn onze steden en dorpen het belangrijkste leefgebied. De velden 6 en 11 vormen een relatief smal bouwblok en liggen midden in het groen. Het leefgebied van de dieren en insecten wordt met de komst van de nieuwbouw opgeknipt. De harde stenige randen van de velden vormen een muur. Door natuurinclusief te bouwen, een vorm van duurzaam bouwen waarbij bewust aandacht wordt gegeven aan natuurvriendelijke inrichting, wordt deze blokkade opgeheven en wordt de wijk toegankelijk voor dieren uit de directe omgeving.

Natuurinclusief bouwen klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt dit mee. In basis komt het erop neer dat er gezorgd wordt voor nestgelegenheid en voedsel. Dit kan door op slimme plekken extra groen toe te voegen of in de woningen nestgelegenheden te bouwen.

Hoe wordt er in de Kwartiermaker natuurinclusief gebouwd?

– In de vorm van ingemetselde nestkasten en gemixte hagen wordt bereikt dat de soorten die nu al in de directe omgeving leven zoals de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus een nestgelegenheid krijgen. Ook wordt rekening gehouden met erfafscheidingen waar egels tussendoor kunnen oversteken.

– Een andere vorm van natuurinclusief bouwen in de Kwartiermaker is dat enkele kopgevels met groen worden begroeid, zogenaamde “groengevels” voor o.a. vlinders en bijen.

– Daarnaast worden alle platte daken van de bergingen, garages en toekomstige uitbouwen voorzien van sedum groen. Dit zijn toepassingen die zowel voor de waterhuishouding als voor vogels en insecten van toegevoegde waarde zijn.

Door natuurinclusief te bouwen is er dus winst te behalen op meerdere vlakken:

– Er ontstaat een betere balans in het ecosysteem, zoals vogels, vleermuizen en egels, die insecten eten en vlinders en bijen, die zorgen voor bestuiving van planten.

– Het extra groen verhoogd de biodiversiteit en zorgt voor een aangenamer klimaat in de wijk: waterberging, koelte en zuivering van de lucht.

– Een groene leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van de mensen die wonen in de wijk.

Op deze manier creëren we een wijk die goed is voor mens en dier met een hoge woonkwaliteit!

Deel deze pagina: